Latest Bloggers

The Editor
17 post(s)

The Editor has not set their biography yet

Danny Antalan
1 post(s)

Danny Antalan has not set their biography yet

Super User
8 post(s)
Super User has not set their biography yet

Pannangiwaras kadagiti babasaen mai-naig dagiti karbengan dagiti babbai, panakalapped ti Human Trafficking ken pornograpiya ken dadduma pay nga pakaseknan dagiti babbai kadagiti agindeg ken sangsangaili; Panagbisita kadagiti kabalbalayan ti Brgy. Poblacion ken pannangiyadal kadagiti pakaseknan dagiti babbai kadagiti miyembro ti pagtaengan;

Panangiyadal dagiti napapateg nga probiso ti Magna Carta of Women ken R.A. 9262 kadagiti miyembro ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program ti sibubukel nga ili sadiay Day Care Center ti Brgy. Poblacion idi Marso, 2014 ken kadagiti nakipartisipar iti Barangay Assembly ti Brgy. Poblacion sadiay covered court ti nasao nga barangay idi March 29, 2014;

Panakaipatangatang ti diskusyon ti nasao nga napapateg nga probiso ti nasao nga linteg sadiay DZTP Radio Station, Candon City, Ilocos Sur; Panakipartisipar dagiti gunglo dagiti babbai a kapulisan ti Cluster VI ti Ilocos Sur Police Provincial Office Lady Corps ti naigannuat nga umuna nga Fun Run ti ili tayo idi March 17, 2014;

ken Pannakipartisipar dagiti maseknan nga local a kapulisan iti 1st Provincial Women’s Summit sadiay Brgy. Sulvec, Narvacan, Ilocos Sur idi March 19-20, 2014;

Panggep dagitoy nga napalabas nga aktibidades ti mangriing ti pannakaammo ti publiko mainaig ti panangsalwad kadagiti karbengan dagiti babbai ken pannakabigbig da kas importante nga kadwa dagiti lallaki nga agtrabaho para ti pagsayaatan ti sapasap ken pannangbukel da iti natibker nga kagimongan.